پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
واجدين شرايط ارسال پيشنهادات پژوهشي تحقيقاتي

واجدين شرايط ارسال پيشنهادات پژوهشي تحصيلات تکميلي

بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي  در خصوص حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، اساتيد راهنماي پروژه ها مي‌بايست حتما عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه  بوده و پروژه ها قبل از ارسال به این امور به تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد . ضمنا  ارسال پيشنهاد پروژه نيز مي بايست به صورت نامه رسمي از طرف معاون پژوهشي دانشگاه يا واحد ارتباط دانشگاه با صنعت به سرپرست تحصیلات تکمیلی و ارتباط صنعت با دانشگاه این امور  ارسال گردد.


V5.3.6.0