پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

لیست مقالات پژوهشی
جستجوی لیست مقالات پژوهشی
نویسنده : 
عنوان مقاله : 
مرجع پذیرش : 
عنوان مرجع پذیرش :     


شماره مقالهنویسندهعنوان مقالهمرجع پذیرشعنوان مرجع پذیرشمشاهده جزییات
    از  33  
328محمد عیسوند نصیریيك كاليبراسيون پس زمينه كور وفقي جديد عدم تطابق بهره و زمان براي يك ti-adc دو كانالهچاپ در ژورنال ISImicroelectronics journal
327ابوذر میرزایی پیامنشيوه اي جديد در دسته بندي پتروفيزيكي سنگهاي مخزنيچاپ در ژورنال ISIjournal of petroleume science and engineering
326مهدی بخت بیدارارزيابي تاثير فناوري نوين مشبك كاري با ليزر جهت بهبود برداشت از مخزنکنفرانس بین المللی خارجیsociety of petroleum engineering
325ابوالقاسم گرمسیریبررسي راندمان تله اندازي رسوب در حالت قرارگيري يك مانع با شكل، ارتفاع و زاويه مختلف در بالادست لوله گردابيچاپ در ژورنال علمی پژوهشی داخلیدوفصلنامه علوم آبياري (مجله علمي كشاورزي)
324عبداله اسماعیلیتزريق آب كربناته به يك مخزن نفتي به منظور ازدياد برداشت از مخزنکنفرانس بین المللی خارجیهمايش بين المللي مهندسي ، علوم و فن آوري - IMESET
323ابوذر میرزایی پیامنافزايش مقياس آشام خودبخودي همسوي يك و چند بعدي در مخازن شكافدارچاپ در ژورنال ISIfuel
322محسن اسدی پورتشخيص، شناسايي و بررسي ترك خوردگي القايي هيدروژن در يك مطالعه موردي صنعت نفت و گاز: لخته گير انگشتيکنفرانس بین المللی خارجی27th international workshop on computational mechanics of materials
321قاسم ساعدیمطالعه شكستگي با استفاده از نگارهاي fmi و انحراف سرعت داده هاي حاصل از توصيف مغزه و مقاطع نازكچاپ در ژورنال ISIneues jahrbuch fur geologie und palantologie
320حمزه اژدریبررسي تزريق امتزاجي گازهاي مختلف بر مخازن نفتي جنوب غربي ايران با نرم افزار Eclipse 300چاپ در ژورنال ISIinstitute of integrative omics and applied biotechnology-iioab
319ابوذر میرزایی پیامنضريب هندسي بهبود يافته براي گنجاندن تاثيرات گراويته در افزايش مقياس آزمايشات آشام خودبخوديچاپ در ژورنال ISIjournal of petroleum science and engineering

V5.3.6.0