پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

لیست مقالات پژوهشی
جستجوی لیست مقالات پژوهشی
نویسنده : 
عنوان مقاله : 
مرجع پذیرش : 
عنوان مرجع پذیرش :     


شماره مقالهنویسندهعنوان مقالهمرجع پذیرشعنوان مرجع پذیرشمشاهده جزییات
    از  32  
323ابوذر میرزایی پیامنافزايش مقياس آشام خودبخودي همسوي يك و چند بعدي در مخازن شكافدارچاپ در ژورنال ISIfuel
322محسن اسدی پورتشخيص، شناسايي و بررسي ترك خوردگي القايي هيدروژن در يك مطالعه موردي صنعت نفت و گاز: لخته گير انگشتيکنفرانس بین المللی خارجی27th international workshop on computational mechanics of materials
321قاسم ساعدیمطالعه شكستگي با استفاده از نگارهاي fmi و انحراف سرعت داده هاي حاصل از توصيف مغزه و مقاطع نازكچاپ در ژورنال ISIneues jahrbuch fur geologie und palantologie
320حمزه اژدریبررسي تزريق امتزاجي گازهاي مختلف بر مخازن نفتي جنوب غربي ايران با نرم افزار Eclipse 300چاپ در ژورنال ISIinstitute of integrative omics and applied biotechnology-iioab
319ابوذر میرزایی پیامنضريب هندسي بهبود يافته براي گنجاندن تاثيرات گراويته در افزايش مقياس آزمايشات آشام خودبخوديچاپ در ژورنال ISIjournal of petroleum science and engineering
318فرهاد سلجوقیآناليز فركانسي مخازن مخروطي شكلچاپ در ژورنال علمی پژوهشی داخلیJOURNAL OF SOLID MECHANICS
317ابوذر میرزایی پیامنپاسخ تحليلي تخميني كامل براي مساله آشام خودبخودي در محيطهاي متخلخلچاپ در ژورنال ISIspecial topics and reviews in porous media: an international journal
316ابوذر میرزایی پیامنروشي جديد مبتني بر آشام خودبخودي براي ارزيابي ساختار حفرات سنگ: داراي كاربرد در انتخاب نمونه براي آزمايشات ويژه و تعيين گونه هاي سنگيچاپ در ژورنال ISIjournal of natural gas science and engineering
315سیدرضا دهقانیبررسي تجربي تاثير شرايط فرآيندي و نسبت تركيب پلي اتيلن سنگين و كربنات كلسيم بر روي استحكام كششي و تلرانس ابعادي اتصالات توليديکنفرانس بین المللی داخلیهفتمين كنفرانس بين المللي لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
315سیدرضا دهقانیبررسي تجربي تاثير شرايط فرآيندي و نسبت تركيب پلي اتيلن سنگين و كربنات كلسيم بر روي استحكام كششي و تلرانس ابعادي اتصالات توليديکنفرانس بین المللی داخلیهفتمين كنفرانس بين المللي لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

V5.1.0.0