شنبه, 30 تير 1397 السبت, جوييه 21, 2018           فارسی English
فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش ICT

فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش مخازن
بررسي آزمايشگاهي اثر جهت نمونه، سيال اشباع‌كننده، دما، اندازه نمونه و هيسترسيس بر اندازه‌گيري تخلخل، تراوایی و تراكم‌پذيري سنگ

بررسي آزمایشگاهی صحت مدل‌هاي هسترسيس توابع اشباع در سنگ های کربناته

اندازه گيري آزمايشگاهي و مدلسازي تزريق دي اكسيد كربن با آب (آب سازند، آب دريا، آب کم شور، سورفکتانت و ...) بر رسوب (precipitation) آسفالتين در محيط ..

اندازه گيري آزمايشگاهي پارامترهاي رابطه سيوان جهت رسوب (deposition) آسفالتين در يكي از مخازن جنوب غربي ايران

طراحي آزمايشگاهي و مدلسازي اثر محيط متخلخل بر فرآيند انحلال گاز در نفت در مقايسه با سلول PVT در يكي از مخازن جنوب غربي ايران

بررسي آزمايشگاهي اثر غلظتهاي مختلف هيدروژن سولفوره بر كشش بين سطحي گاز-نفت زنده و آب- نفت زنده در فشارهاي مختلف در يكي از مخازن جنوب غربي ايران

طراحي و ساخت نانو مواد مناسب جهت بهينه سازي آب تزريقي در يكي از مخازن جنوب غربي ايران

بررسي آزمايشگاهي تاثير مواد شيميايي بر نمودارهاي Pc و Kr و CDC در مخازن با شوري و دماي بالا

مدلسازي تزريق پليمر در مخازن کربناته شکافدار با شوري و دماي بالا

مدلسازي تزريق سورفكتانت در مخازن کربناته شکافدار با شوري و دماي بالا

صفحه1از212.بعدي.برو

فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش بهره برداري

فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش زمین شناسی
بررسي سر سازند ميشان و تعيين دقيق محل آن بر اساس شناسايي زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري و تعيين محيط رسوبي در ميدان قلعه نار

بررسي سر سازند ميشان و تعيين دقيق محل آن بر اساس شناسايي زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري و تعيين محيط رسوبي در ميدان زيلويي

بررسي سر سازند ميشان و تعيين دقيق محل آن بر اساس شناسايي زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري و تعيين محيط رسوبي در ميدان آغاجاري

بررسي تأثير عوامل مختلف بر روي نتايج آزمايش هاي نشت (XLOT) براي تخمين تنش‌هاي برجا و اعتبار سنجي آن‌ها

تحليل پايداري ديواره چاه در يكي از چاه هاي مناطق نفتخيز جنوب با استفاده از نرم افزار Jewel Suite

بررسي پايداري ديواره چاه در سازند گچساران- ميدان كوپال با هدف رفع مشكلات و موانع حفاري

بررسي و تحليل علل توليد ماسه در یکی از ميادین مناطق نفت خيز جنوب و ارائه راهكار بهينه حذف يا كاهش آن از ديدگاه ژئومكانيكي

تخمين فشار منفذي در سازندهای پاپده و گورپی با استفاده از روش هاي گوناگون و پيشنهاد مناسب‌ترين روش

بررسي پايداري ديواره چاه در سازندهاي روباره مخزن آسماري در ميدان زيلويي با هدف رفع مشكلات و موانع حفاري

تخمين فشار منفذي براي سازند گچساران با استفاده از روش هاي گوناگون و پيشنهاد مناسب‌ترين روش

صفحه1از212.بعدي.برو

فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش فرآورش

آرشيو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8