شنبه, 3 تير 1396 السبت, جوان 24, 2017           فارسی English
فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش ICT
بررسي وضعيت بلوغ ITIL و پيشنهاد راه كار اجرايي در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

بررسي وضعيت بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات (ITGMM) و پيشنهاد راه كار اجرايي در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

بررسي وضعيت بلوغ یکپارچگی سرویس ها (SIMM) و پيشنهاد راه كار اجرايي در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

بررسي وضعيت بلوغ معماری سرویس گرا (SOAMM) و پيشنهاد راه كار اجرايي در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

بررسي وضعيت مدل بلوغ فرآيندي (PMF) و پيشنهاد راه كار اجرايي در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

ارزيابي بلوغ سازماني شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در پياده سازي مديريت دانش با رويكرد KM3

بررسي و سنجش ميزان بلوغ سازماني در به كارگيري OPM3 در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

ارائه مدل اجرائي حاكميت فناوري اطلاعات در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با رويكرد تلفيقي كوبيت و ساير رويكردهاي مديريتي

تعيين ، تطبيق و پياده سازي الگوريتم اصلاح كنتورهاي مخزن بر اساس مشخصات جغرافيايي سه بعدي گسل هاي موجود مخزن

تعيين ، تطبيق و پياده سازي الگوريتم اصلاح سطح پيوسته مخزن بر اساس مشخصات جغرافيايي سه بعدي گسل هاي موجود مخزن

صفحه1از3123.بعدي.برو

فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش مخازن
بررسي آزمايشگاهي اثر جهت نمونه، سيال اشباع‌كننده، دما، اندازه نمونه و هيسترسيس بر اندازه‌گيري تراكم‌پذيري حفرات سنگ

بررسي صحت مدل‌هاي هسترسيس توابع اشباع براي تعيين منحني آشام و تخليه خودبخودي

شناسايي و مستندسازي روش‌هاي خاص آناليز مغزه مخازن با سنگ بسيار فشرده

شناسايي و مستندسازي تمامي روش‌هاي آناليز مغزه مختص مخازن گازي و گاز ميعاني

دسته‌بندي خودكار و آماري سنگ مخزن با توجه به توابع اشباع

Scale up نتايج آزمايشگاهي آناليز مغزه (توابع اشباع)

كدنويسي ويژوال معادلات موجود در رسوب(deposition) آسفالتين در محيط متخلخل

اندازه گيري آزمايشگاهي ومدلسازي تزريق دي اكسيد كربن باآب بررسوب(precipitation) آسفالتين درمحيط متخلخل دريكي ازمخازن جنوبغربي ايران

اندازه گيري آزمايشگاهي پارامترهاي رابطه سيوان جهت رسوب (deposition) آسفالتين در يكي از مخازن جنوب غربي ايران

طراحي آزمايشگاهي و مدلسازي اثر محيط متخلخل بر فرآيند انحلال گاز در نفت در مقايسه با سلول PVT در يكي از مخازن جنوب غربي ايران

صفحه1از3123.بعدي.برو

فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش بهره برداري
صفحه1از3123.بعدي.برو

فراخوان نيازهاي تحصيلات تکميلي در بخش زمین شناسی

آرشيو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8